Υπηρεσίες Νομικών προσώπων

Λογιστικό γραφείο Economists Co
ECONOMISTS Co

Υπηρεσίες Νομικών προσώπων

Υπηρεσίες Νομικών προσώπων.

  • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές και Εκκαθαρίσεις εταιρικών και ατομικών επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη για κάθε φορολογικό, λογιστικό και νομικής φύσεως ερώτημα για τη σύσταση νέας εταιρείας.
  • Ίδρυση, Σύσταση εταιρείας εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες.
  • Σύνταξη και υποβολή ΓΕΜΗ / Επιμελητήριο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων